Konkurencja z China Planet - regulamin konkursu | China Planet

Konkurencja z China Planet – regulamin konkursu

Artykuł I

Postanowienia wstępne

 • Niniejszy regulamin konkursu jest jedynymi obowiązującymi zasadami udziału w konkursie (nazwa konkursu), których przestrzeganie jest warunkiem udziału w konkursie i które regulują rozpoczęcie, czas trwania i zakończenie konkursu, udział w konkursie oraz prawa i obowiązki firmy i uczestników.
 • Organizatorem konkursu jest firma:

nazwa handlowa: Planets, sro

z siedzibą: Trenčianske Stankovce, Sedličná 114

Identyfikator firmy: 52 215 113

Zarejestrowano: 13.03.2019 r

zastępca: Kristián Hrušovský, dyrektor zarządzający

(zwana dalej również „Spółką”),

 • Konkurencja według niniejszego regulaminu (zwana dalej również „konkurencją”) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy nr. 171/2005 Sb. O grach hazardowych i zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami. Zawody odbywać się będą na terenie Republiki Słowackiej w dniach 21.9.2020 - 6.10.2020 (zwane dalej również „czasem trwania konkursu”), a losowanie zwycięzców konkursu odbędzie się w dniu 7.10.2020 zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Artykuł II

Przepisy dotyczące przebiegu zawodów

 • Firma będzie publikować przez czas trwania konkursu za pośrednictwem serwisu China Planet wpis konkursowy: „Konkurs z China Planet warte ponad 600 €! Wygraj laptopa, odkurzacz lub przenośny klimatyzator"
 • W czasie trwania konkursu firma będzie przypominać o wpisie konkursowym wraz z innymi postami pozakonkursowymi na stronie China Planet i sieci społecznościowe.
 • Uczestnicy mają możliwość odpowiedzi na wpis konkursowy zgodnie z jego treścią. Odpowiedź zostanie udzielona poprzez wypełnienie formularza konkursowego.
 • 6.10.2020 października 23 o godz. 59:XNUMX konkurs kończy się tym, że przede wszystkim firma usunie z serwisu dostępny wpis konkursowy China Planet lub jeśli nie zostanie wycofany, każda odpowiedź na wpis konkursowy nie będzie już uwzględniana w procesie wyłaniania zwycięzcy konkursu zgodnie z niniejszymi zasadami, a przy każdym takim publicznym udostępnieniu wpisu konkursowego w momencie wygaśnięcia czas zgodnie z niniejszym paragrafem, osoba, która go dokonała, nie ma prawa być uwzględniona w procesie wyłaniania zwycięzcy konkursu.
 • Firma ma prawo do bieżącej zmiany niniejszego regulaminu. Taka zmiana nie rodzi żadnych praw konkurenta w stosunku do firmy, w szczególności prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę.

Artykuł III

Udział w konkursie

 • Zawodnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła piętnaście lat, jest uprawniona do dokonywania czynności prawnych, posiadająca adres do doręczeń na terenie Słowacji lub Republiki Czeskiej, która spełnia warunki udziału w konkursie zgodnie z niniejszym regulaminem (zwana dalej również „zawodnikami”).
 • Osoba zgodnie z art. III akapit 1 niniejszego regulaminu z chwilą, gdy w całości wypełni formularz konkursowy i odpowie na wpis konkursowy zgodnie z niniejszym regulaminem i ma prawo być uwzględniona w procesie wyłonienia zwycięzcy konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem. Zawodnik jest identyfikowany w konkursie za pomocą wiadomości e-mail, którą wpisuje w formularzu. Za obserwowanie profilu na Instagramie zawodnik może otrzymać punkt bonusowy w konkursie China Planet a także udostępniając konkurs na profilu uczestnika na Facebooku. Uzyskanie punktu bonusowego nie jest warunkiem udziału w konkursie i jest jedynie dobrowolną decyzją uczestnika.
 • Zawodnik ma prawo wziąć udział w zawodach tylko raz. Jeżeli zawodnik wielokrotnie bierze udział w zawodach z wykorzystaniem różnych stworzonych przez siebie profili lub dopuszczonych do ich używania przez osoby trzecie, traci pozycję zawodnika i jednocześnie prawo do wygranej. W przypadku przekazania nagrody takiej osobie, a następnie udowodnienia, że ​​naruszyła ona obowiązek określony w niniejszym paragrafie, firmie przysługuje prawo do zwrotu nagrody.
 • Konkurent nie może udzielać informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym niezwiązanych z pozycją konkurencyjną oraz nie może przekazywać informacji mogących naruszać prawa spółki lub osób trzecich.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej rezygnacji z udziału w konkursie osoby, która udzieliła odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe, w szczególności w przypadku przekazania innych informacji o charakterze handlowym lub niekomercyjnym, niezwiązanych z ogłoszeniem o konkursie lub gdy takie informacje mogą naruszyć prawa firmy lub osób trzecich.
 • W przypadku, gdy zgodnie z art. III par. 3.5 niniejszego regulaminu firma zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania takiej odpowiedzi oraz do podjęcia wszelkich działań, aby zapobiec skutkom tego działania. Wykonywanie przedmiotowych czynności nie wpływa na prawo spółki do dochodzenia roszczeń wynikających z tego postępowania.
 • Konkurenci nie mogą być pracownikami firmy ani bliską osobą pracownika firmy; Do określenia osoby bliskiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicząc w konkursie, zawodnik potwierdza, że ​​zgadza się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Artykuł IV

Proces wyłaniania zwycięzcy konkursu i wręczania nagrody

 • 21.6.2020 czerwca XNUMX firma wyłoni siedmiu zwycięzców konkursu w drodze losowania w drodze losowania drogą elektroniczną.
 • Każdy zwycięzca konkursu zostanie poinformowany przez firmę niezwłocznie po jego losowaniu, za pomocą komunikatu informującego, że firma poprosi zwycięzcę o dostarczenie zwycięzcy konkursu adresu na Słowacji lub w Czechach, na który ma zostać dostarczona nagroda. Jeżeli zwycięzca konkursu nie powiadomi firmy o swoim adresie w ciągu tygodnia kalendarzowego od dnia przesłania przez firmę informacji o wygranej, zwycięzca traci prawo do wygrania konkursu, przy czym firma zastrzega sobie prawo do jednostronnego zadecydowania o sposobie rozporządzania wygraną.
 • Po dostarczeniu adresu korespondencyjnego zwycięzcy konkursu w Republice Słowackiej, firma dostarczy nagrodę przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na koszt firmy.
 • Jeśli wygrana nagroda zostanie zwrócona firmie, która z jakiegokolwiek powodu nie została przyjęta (odrzucenie, nieprzyjęcie w terminie odbioru itp.), Zwycięzca konkursu w momencie zwrotu zwycięskiej nagrody firma traci prawo do wygrania konkursu, przy czym firma zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozstrzygnięcia jak poradzić sobie ze zwycięstwem.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie nagrody w czasie jej transportu do zwycięzcy konkursu, a zwycięzca konkursu nie ma prawa żądać odszkodowania w przypadku uszkodzenia nagrody. Jednocześnie firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu nagrody z przyczyn leżących po stronie poczty lub firmy kurierskiej.

Artykuł V

Przepisy do wygrania

 • Udział w konkursie lub wygrana w konkursie nie oznacza prawa uczestnika konkursu lub zwycięzcy konkursu do jakichkolwiek wyników finansowych, ani przez firmę.
 • Po spełnieniu warunków wynikających z niniejszego statutu zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci rzeczy ruchomej, a mianowicie:
 1. Notatnik Teclast F7S
 2. Odkurzacz sztyftowy Xiaomi Jimmy JV63
 3. Przenośna klimatyzacja i oczyszczacz powietrza BlitzWolf BW-FUN10
 4. Przenośny wentylator Digoo DG-PFL6
 5. Wentylator rozpylający Digoo DG-F1101
 6. Elektryczny podgrzewacz szyby 12 V 36 W.
 • Zwycięzca konkursu zobowiązany jest zgodnie z właściwymi przepisami ustawy nr. 595/2003 Coll. o podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami, w celu wywiązania się z obowiązków podatnika.
 • Firma przekaże zwycięzcy konkursu informację o wartości nagrody. Ten dochód niepieniężny stanowi również podstawę opodatkowania (częściową podstawę opodatkowania) od dochodu zgodnie z § 8 lit. i) ustawy o podatku dochodowym. Wartość wygranych niepieniężnych, które zostaną ogłoszone w potwierdzeniu zwycięzcy konkursu, musi również zawierać podatek VAT.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i treści nagrody w razie potrzeby, w szczególności w przypadku braku możliwości doręczenia nagrody w postaci określonej rzeczy ruchomej.

Artykuł VI

Prawa firmy

 • Firma jest uprawniona do decydowania we wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzja firmy w sprawach konkurencji oraz udział zawodnika w konkursie jest wiążący. Od decyzji firmy w konkursie nie przysługuje odwołanie, decyzja firmy jest ostateczna.

Artykuł VII

Prawa i obowiązki zawodnika

 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Podczas zawodów zawodnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że żadne wydarzenia lub działania, ani jego strony, ani osób trzecich, zwłaszcza tych, którzy są z nim spokrewnieni lub w podobnym związku, nie zagrażają ani nie przerywają zawodów.
 • W przypadku, gdy w trakcie któregokolwiek etapu zawodów zaistnieją fakty uniemożliwiające prawidłowy udział zawodnika w zawodach, zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym firmę; udział zawodnika w konkursie kończy się z chwilą doręczenia takiego zawiadomienia.
 • W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwycięzcą, jest on zobowiązany do poinformowania firmy o swoim imieniu i adresie do korespondencji w celu dostarczenia nagrody niezwłocznie po tym, jak firma poprosi go o to.

Artykuł VIII

Przetwarzanie danych osobowych

 • Zgodnie z postanowieniami § 13 ustawy nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych ze zm. (dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych”), biorąc udział w konkursie jako osoba, której dane dotyczą, uczestnik udziela spółce (dalej „ operator”) jako operatora serwisu China Planet a jednocześnie jako operator zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych o mnie, a mianowicie (A) w celu tworzenia własnych ewidencji zawodników, (B) w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, (C) w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, jako zwycięzcy konkursu w przypadku wygranej. Zawodnik oświadcza, że ​​wszystkie podane przez niego dane osobowe są przekazywane operatorowi dobrowolnie, dobrowolnie, poważnie i bezbłędnie oraz że są kompletne i prawdziwe. Zgoda udzielana jest operatorowi na okres 15 lat, przy czym uczestnik ma świadomość, że w każdym czasie przysługuje mu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Jednak wycofanie zgody anuluje prawo do wygranej.
 • Jednocześnie zawodnik oświadcza, że ​​jest terminowo i właściwie informowany o przetwarzaniu jego danych osobowych. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że zawodnik wyraża zgodę w powyższym zakresie uczestnicząc w konkursie, znając niniejszy regulamin oraz swoje prawa i obowiązki.

Artykuł IX

Postanowienia końcowe

9.1 Niniejsze zasady stają się ważne i skuteczne z chwilą ich publicznego udostępnienia za pośrednictwem witryny China Planet.

W Trenčianske Stankovce dnia 21.9.2020

Planets, sro

Kristián Hrušovský, dyrektor zarządzający